Skip to content
Side fix content

Time & Attendance

Powerful, self-serve product and growth analytics to help you convert, engage, and retain more users. Trusted by over 4,000 startups.

ระบบการลงเวลาทำงาน

ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและบันทึกเวลาเข้าและออกงานของพนักงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบันทึกเวลาเข้าและออกงาน การตรวจสอบเวลาเข้าและออกงาน และการประมวลผลและออกรายงานการทำงานของพนักงาน

ระบบการลา

ระบบที่ใช้ในการจัดการการลาของพนักงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลการลา การอนุมัติการลา และการเก็บรวบรวมข้อมูลการลาเพื่อการตัดสินใจต่อไป